Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

Určenú zodpovednú osobu u prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

  • e-mailom na adrese: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk
  • písomne na adrese: Oddelenie bezpečnosti, Sekcia koordinácie výkonu štátnej správy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Získané osobné údaje budú spracúvané na nasledovné účely:

  • ochrany práv dieťaťa na základe §8 odsek 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • realizácie projektov na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch na celoslovenskej úrovni prevádzkovateľom v zmysle §73 ods. 1 písmena o) a z toho vyplývajúcich opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely sú najmä nasledovné zákony:

  1. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu: Osobné údaje získané na základe jednotlivých zákonov môžeme poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám. Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky. Nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

V rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.

Kategórie dotknutých osôb:

  1. Dieťa, ktoré je ohrozené násilím, je obeťou násilia, ale aj ktoré má problémy napr. so vzťahmi v rodine, s rovesníkmi. So závislosťami, je osamelé, má samovražedné sklony atď. a obrátilo sa na VIAC AKO NI(C)K – Národnú linku na pomoc deťom v ohrození
  2. Dospelá osoba alebo dieťa, ktorá/ktoré chce ohlásiť či konzultovať prípad násilia na inom dieťati a obrátila/obrátilo sa na VIAC AKO NI(C)K – Národnú linku na pomoc deťom v ohrození
  3. osoby blízke osobám uvedeným v bode 1 a 2 (napr. rodičia, starí rodičia, súrodenci a pod.),
  4. osoby, ktoré dieťa ohrozujú alebo mu spôsobujú ujmu.

Povaha spracúvania osobných údajov:

Na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.