Etický kódex

I. Princípy práce konzultanta

 1. Konzultant NL pracuje v prospech dieťaťa so znalosťou základných psychologických mechanizmov a postupov, profesionálnou zodpovednosťou, s úctou k jeho osobnosti a rešpektuje všetky ľudské práva a práva dieťaťa.
 2. Konzultant NL poskytuje pomoc všetkým klientom bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, etnickú a politickú príslušnosť.
 3. Ku klientovi pristupuje s úctou, rešpektuje jeho osobnosť, vytvára prijímajúcu a podpornú atmosféru, aktívne načúva a nezľahčuje ťažkosti klienta.
 4. Pre konzultanta je najdôležitejšou hodnotou zachovanie a rozvoj sebaúcty, života a zdravia dieťaťa.
 5. Profesionálny prístup konzultanta sa netýka len prvého kontaktu s klientom, platí po celú dobu komunikácie počas krízového stavu. Konzultant pri poskytovaní pomoci postupuje v zmysle Metodickej príručky dištančného poradenstva a krízovej intervencie v podmienkach NL.
 6. Základným princípom poradenstva poskytovaného NL je dôvera medzi klientom a konzultantom NL.
 7. Všetky informácie získané od klienta sú dôverné.
 8. Konzultant zachováva mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedel v kontakte s klientom, a to aj po ukončení pracovného vzťahu na NL.
 9. V prípadoch, keď je predpoklad ohrozenia ľudského života alebo zdravia, alebo porušenia právnych noriem, urobí konzultant kroky, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu ohrozených osôb, vrátane informovania oprávnených orgánov bez predchádzajúceho súhlasu klienta.
 10. Vo vzťahu k tretím osobám vystupuje konzultant NL mene „Národnej linky na pomoc detským obetiam“, resp. konzultant ako „konzultant NL“ (t. j. svoje meno neudáva, pokiaľ to nie je nevyhnutné) a vo vzťahu k OČTK postupuje v zmysle príslušných častí Metodickej príručky.
 11. Konzultant neposkytuje žiadne informácie o NL pre médiá.
 12. Konzultant zachováva mlčanlivosť vo veci pracovníkov NL, adresy NL, technického vybavenia.
 13. V prípade, ak situácia presahuje kompetencie konzultanta, aktívne zabezpečí/zabezpečuje kontakt klienta na patričné nadväzujúce inštitúcie/organizácie.
 14. Konzultant vykonáva svoju službu v rámci svojich právomocí a kompetencií v rozsahu svojho vzdelania, odbornej prípravy, prijatej konzultácie a supervízie.
 15. Konzultant nenadväzuje osobný ani písomný kontakt s klientom mimo rámec NL.
 16. Konzultant nesmie vyvíjať nátlak na klienta týkajúci sa osobných názorov, náboženstva, politiky a ideológie.
 17. Ak je fyzický alebo psychický stav konzultanta ovplyvnený chorobou, stresom, únavou alebo je konzultant ináč indisponovaný, nevykonáva službu.
 18. Pri práci vystupuje ako člen tímu NL a rešpektuje pravidlá tímovej práce.

II. Záverečné ustanovenia

 1. Konzultant je povinný sa pri nástupe do zamestnania v NL oboznámiť s Etickým kódexom NL a svojím podpisom sa zaväzuje k jeho dodržiavaniu.
 2. V prípade porušenia niektorého z ustanovení Etického kódexu vedúci NL vykoná písomné napomenutie konzultanta. Jeden originál napomenutia dostane konzultant, jeden originál s podpísaným prevzatím konzultantom odovzdá vedúci NL nadriadenému v rámci sekcie sociálnych vecí a rodiny Ústredia PSVR, jeden originál si ponechá vedúci NL.
 3. Text Etického kódexu NL je priebežne revidovaný v zmysle potrieb vyplývajúcich z praxe a podmienok práce NL.

[1] OČTK – Orgány činné v trestnom konaní sú polícia a prokuratúra.